Standardbetingelser

Standardbetingelser

Standardbetingelser for nettløsningen Herborvi.no av september 2016

Avtaleparter
Avtalen inngås mellom Herborvi.no ved OBOS (heretter OBOS) og Boligselskapet (heretter Bruker).

Løsningen
www.herborvi.no, eies av OBOS. Løsningen tilbys boligselskaper som forvaltes av OBOS. Løsningen er bygget på lisens eid av OBOS med tilgang til verktøyet Herborvi.no.

Herborvi.no er en totalpakke som gir:

- rettigheter for bruk av løsningen
- et administrasjonsverktøy for administrasjon av brukere
- tilgang til publisering av tekst / bilder
- leie av server
- subdomene
- drift av løsningen
Bruker eier innholdet på sin hjemmeside, OBOS eier rammeverket/løsningen.

Tilgangskontroll
For pålogging til administrasjonsverktøyet til Herborvi.no benyttes boligselskapets e-postadresse til www.styrerommet.net eks. test@styrerommet.net. Tilgangen administreres av OBOS. Personer med adgang til å publisere innhold på boligselskapets Herborvi-sider er selv ansvarlig for at brukernavn og passord ikke kommer på avveie. Feil, mangler og skade som oppstår som følge av at uvedkommende har fått tilgang til løsningen, er Boligselskapets ansvar – både økonomisk og rettslig. Boligselskapet må selv melde fra til OBOS ved mistanke om at uvedkommende har tilgang til løsningen. OBOS vil da bistå innenfor normal arbeidstid med å administrere tilgangen. Varsling til OBOS fritar ikke boligselskapets ansvar.

Brukerstøtte / support
Bruker oppfordres til å benytte www.herborvi.no, som oppdateres fortløpende, til å søke etter svar på spørsmål samt for kontakt. Brukerstøtte er en tilleggstjeneste som faktureres etter medgått tid.

Pris
Løsningen prises med en etableringskostnad og en løpende abonnementsavgift.

Brukerstøtte anses som en tilleggstjeneste og vil bli fakturert etter medgått tid.

For priser viser til vår prisliste på www.herborvi.no

Oppsigelse av avtale / stenging av hjemmeside
Oppsigelsen av avtale skal skje skriftlige innen 01.12 inneværende år. Oppsigelse gir ikke rett til refusjon av den årlige abonnementsavgiften.

Dersom forretningsførerforholdet sies opp av en av partene, vil hjemmesiden stenges med virkning fra 6 måneder etter at forretningsførerforholdet er oppsagt.

OBOS forbeholder seg retten til å stenge en hjemmeside som inneholder informasjon i strid med disse standardvilkår og eventuelle tilleggsavtaler til løsningen.

Informasjon fra OBOS
OBOS sender informasjon til hjemmesiden via fast menypunkt Om oss og kontaktpersoner. Bruker har ikke anledning til å redigere denne informasjonen, men kan kontakte selskapets forvaltningskonsulent for eventuell retting.

Løsningen inneholder annonser som fremkommer på boligselskapets landingsside og i underliggende artikler. I forbindelse med annonsene vil vi benytte informasjonskapsler. Se for øvrig https://www.obos.no/behandling-av-personopplysninger/om-cookies 2/2

Videre publisering
Det er ikke tillatt å benytte tekst eller bilder hentet fra www.herborvi.no uten skriftlig samtykke fra OBOS, med mindre det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Løpende drift
OBOS er ansvarlig for løpende drift og oppetid av løsningen. OBOS foretar løpende sikkerhetstesting av publiseringsplattformen «Herborvi.no». Boligselskapet er økonomisk og rettslig ansvarlig for eget innhold, herunder feil, mangler og skade som følge av boligselskapets egne publiseringer.

Behandling av personopplysninger
Bruker samtykker ved signering av denne avtalen til at OBOS behandler Brukers personopplysninger i www.herborvi.no. I henhold til personopplysningsloven er Bruker ansvarlig for behandlingen av selskapets personopplysninger, men håndteringen kan overlates til databehandler. OBOS vil i denne anledning ha rollen som databehandler på Bruklers vegne.

All behandling av personopplysninger skal skje i henhold til personopplysningslovens og personopplysningsforskriftens bestemmelser.

OBOS skal treffe hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak og sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved behandlingen av de personopplysninger som overføres til OBOS i anledning oppdraget.

Tekniske og organisatoriske tiltak skal ha et tilfredsstillende sikkerhetsnivå og skal på forlangende kunne dokumenteres overfor Bruker samt for Datatilsynet.

OBOS kan ikke behandle personopplysninger som omhandlet i denne avtalen til andre formål eller på annen måte enn det som er avtalt eller hjemlet i lov, eller det er nødvendig for de tjenester som skal utføres.

Ved opphør av avtalen skal OBOS tilbakelevere eller slette alle personopplysninger som er mottatt av Bruker, med mindre lov eller særskilt avtale bestemmer noe annet.

Ansvar
OBOS fraskriver seg ethvert ansvar for tap, skader eller ulempe Bruker eller tredjepart måtte påføres som følge av bruk av tjenesten

Dette gjelder ikke dersom det foreligger grov uaktsomhet på OBOS’ hånd og de øvrige betingelser for erstatningsansvar foreligger.

OBOS fraskriver seg også ethvert ansvar for innlegg og annet innhold lagt inn av Bruker.

Tvister
Tvister mellom Bruker og OBOS skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med verneting i Oslo. Tvisten skal løses etter norsk rett.

Endring av standardbetingelser
OBOS forbeholder seg rett til å endre standardbetingelsene for bruk av tjenesten. Varsel til boligselskapets e-postadresse til www.styrerommet.net og styrets leder anses som gyldig varsel om endring av standardbetingelser.
 

29.09.2016