Fakta om ligningsoppgaver

Her finner du svar på mange spørsmål rundt ligningsoppgaven.

* Når blir ligningsoppgavene sendt ut?
Likningsoppgavene blir sendt ut cirka 10. februar 2017. 
Hvis du ikke har mottatt oppgaven så kan du ta kontakt med OBOS regnskapsavdeling for å få tilsendt en ny. Husk å ha ditt kundenummer eller fødselsnummer klart!

* Hvilke poster på selvangivelsen gjelder andel i bolig?
Her er en kort forklaring av postene på ligningsoppgaven din. Prinsippet er at man tar utgangspunkt i boligselskapets regnskap og fordeler de ulike postene på hver enkelt eier.

ANDEL ANDRE INNTEKTER (post 2.8.1): 
Dette er andelseier / seksjonseiers andel av boligselskapets renteinntekter. Eventuell gevinst ved salg av deler av borettslaget eiendommer vil også komme med her. 

ANDEL UTGIFTER (post 3.3.4):
Dette er andelseier / seksjonseiers andel av boligselskapets rentekostnader. 

ANDEL LIGNINGSVERDI (post 4.3.3):
Din forretningsfører rapporterer kun inn ligningsverdi dersom borettslaget som du bor i består av fritidsboliger. Bor du i et sameie er det ingen egen post for ligningsverdi i oppgaven.

ANDEL ANNEN FORMUE (post 4.5.3):
Dette er andelseier / seksjonseiers andel av boligselskapets samlede midler, som kontanter, bank- og postgiroinnskudd og utestående fordringer.
I tillegg dekker posten langsiktige utestående fordringer som; aksjer, andeler og andre anleggsmidler som ikke inngår i eiendommens ligningsverdi, redusert med kortsiktig gjeld som for eksempel gjeld til ulike leverandører. 

ANDEL GJELD (post 4.8.2):
Dette er andelseier / seksjonseiers andel av boligselskapets langsiktige gjeld. Eventuell negativ formue som forklart i posten over (post 4.5.3), vil også rapporteres her.


* Hvordan gjør man det hvis det er flere enn én eier av boligen (medeierbrøk)?
Reell eierandel (underliggende eierbrøk) noteres ikke av OBOS. Det er en opplysning som ligger tinglyst hos Kartverk.

Dersom det er flere enn én eier av andelen vil vi (i tråd med retningslinjene fra Skattedirektoratet) alltid dele likt ut fra hvor mange som eier leiligheten/boligen.

Eksempel: Dersom 2 personer eier henholdsvis 80 % og 20 % av en bolig, vil forretningsfører likevel fordele ligningspostene med 50 % på hver. Dersom det ønskes endret, må de involverte selv endre dette i forslaget til selvangivelse, og skrive en kort forklaring.


* Jeg har solgt og kjøpt ny bolig i løpet av ligningsåret. Hvordan fordeles de ulike postene mellom ny og gammel eier?

Den som står som eier per 31. desember får gjelds- og formuesposten. 
Andel andre inntekter og utgifter blir fordelt etter antall hele måneder som du har eid boligen. Overdragelsemåneden føres 100 prosent på den nye eieren.


* Har dere opplysninger om ligningsverdien i borettslag, sameier og boligaksjeselskaper?
Nei, kun hvis du bor i et borettslag eller boligaksjeselskap som består av fritidsboliger.

I alle andre tilfeller bestemmes ligningsverdien ut fra et takseringssystem basert på boligtype, areal, geografisk beliggenhet og byggeår.

Fastsettelse av ligningsverdien er et forhold mellom deg som eier boligen og ligningsmyndighetene. Har du spørsmål? Ta kontakt med Skatteetaten på skatteetaten.no. Her finner du også mer informasjon om hvordan man beregner ligningsverdien på boliger.


* Det står på ligningsoppgaven min at festetomt utgjør en del av gjelden på boligen min. Hva betyr det?

Det betyr at boligselskapet du bor i ikke eier hele eller deler av tomten det disponerer. Boligselskapet betaler hvert år en festeavgift. 

Gjeldsfradraget finner man ved å ta boligselskapets årlige festeavgift og multiplisere den med en fastsatt faktor (tall) som fastsettes av Skattedirektoratet årlig. Faktoren for 2014 er satt til 10.

Deretter blir totalbeløpet fordelt ut på den enkelte andelseier. Normalt fordeles den etter din andel av husleiebrøken.


* Jeg har mottatt en erstatningsoppgave. Hva betyr det?

Det betyr at forretningsfører har mottatt ny informasjon etter at ligningsoppgaven ble sendt ut, noe som gjør at vi må sende ut en ny ligningsoppgave til deg. Den nye ligningsoppgaven kaller vi erstatningsoppgave. Du kan kaste den først utsendte oppgaven.

Dersom du har mottatt erstatningsoppgaven innen den første uken i mars vil tallene vanligvis være innarbeidet i forslaget til selvangivelsen som Skatteetaten sender ut. 

Hvis du får erstatningsoppgaven senere må du selv endre tallene i forslaget til selvangivelsen slik at de stemmer med erstatningsoppgaven.

 

10.03.2017